Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://kultura.rzezawa.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisu
  • Filmy nie posiadają napisów
  • Dokumenty w postaci .pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Prokop, adres poczty elektronicznej kultura@rzezawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146859881. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do  budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  prowadzi wejście główne wraz ze schodami zewnętrznymi, znajdujące się od strony południowej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się miejsce parkinkowe dla osoby niepełnosprawnej oraz podjazd dla wózków, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.Schody są oznakowane taśmą w kolorze czarno-żółtym. Wejście do budynku oddzielone jest wiatrołapem. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Budynek GCKCziS nie jest wyposażony w windę. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w biurze zlokalizowanym na pierwszym piętrze, osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się telefonicznie pod nr. 14 685 98 81 i umówić się na załatwienie sprawy w sali spotkań na parterze.

GCKCziS w Rzezawie jest dostępne w godzinach pracy, tj. poniedziałek od godz. 9.00 - 17.00, wtorek- piątek od godz. 7:00 do 15:00.

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny