Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece w Rzezawie

Utworzono dnia 15.07.2021

Nabór na wolne stanowisko pracy

Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece w Rzezawie

 

Data ogłoszenia

  15 lipiec 2021 r

Forma zatrudnienia

  Umowa o pracę -1 etat

Status naboru

  Ogłoszony

 

 

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza  w Gminnej Bibliotece w Rzezawie

 

Termin składania ofert: 30 lipiec 2021 r. godz. 15.00

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego.
2. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane bibliotekarskie ; udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku bibliotekarskim.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. Znajomość literatury.
6. Umiejętność pracy w systemie MS Windows.
7. Dobra znajomość programu bibliotecznego MAK+ oraz  pakietów biurowych MS Office LibreOffice (redagowanie tekstów, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne) 
8. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
9. Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki.
10. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność.
11. Umiejętność pracy z dziećmi i dorosłymi.
12. Umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.
13. Wysoka motywacja do pracy w bibliotece.
14. Wysoka kultura  osobista.                                                                                                                        

15. Prawo jazdy kat. B.Mile widziane:

1. Kurs wychowawcy wypoczynku, kierownika wypoczynku, kierownika wycieczek szkolnych.
2. Uprawnienia pedagogiczne.

3. Umiejętność pisania projektów/grantów

 

Miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu

                               32-765 Rzezawa ul .Wiśniowa 68

                               Biblioteka Gminna w Rzezawie ,ul. Kościelna 6

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (cv).
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z  pełni praw publicznych”.

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, 32-765 Rzezawa ul. Wiśniowa 68 , zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.   

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

W przypadku podpisania umowy o pracę , dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni mają prawo do odbioru dokumentów aplikacyjnych w okresie do 1 miesiąca od daty zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu w sposób mechaniczny.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Praca na stanowisku bibliotekarza w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Wiśniowa 68  w sekretariacie (I piętro) w terminie do 30.07.2021 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie , tel.: 14 685 98 81.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Firma SKARBNIK z którym można się kontaktować pod adresem: skarbnik.audyt@onet.pl lub pod numerem telefonu: 12 265 50 80 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na administratora przez przepisy prawa.
9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa  jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy.
 

 

 

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny