Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pożegnanie Lata - regulamin imprezy

Utworzono dnia 14.08.2019

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„Pożegnanie Lata w Gminie Rzezawa”

 

Impreza masowa: „Pożegnanie lata w Gminie Rzezawa” – zwana dalej „Imprezą”

Termin: 31 sierpnia 2019 r. (od godz. 17.00 – 31.08.2019 r. do godz. 2.00 – 01.09.2019 r.)

Miejsce – teren imprezy: obiekt GOSIR (boisko i budynek), ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa

Organizator: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie - zwany dalej „Organizatorem”

 

Cele:

 1. promocja Gminy Rzezawa i jej dorobku kulturalnego;
 2. prezentacja lokalnych grup tanecznych i muzycznych,
 3. zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Rzezawa, osobom przyjezdnym i turystom,
 4. integracja lokalnego środowiska wytwórców, artystów, instytucji kultury i stowarzyszeń.

 

Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 roku nr 62, poz. 504 z póź.zm.) - zwanej dalej ,,Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy masowej  pn. „Pożegnanie Lata w Gminie Rzezawa” będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 4. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
 5. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

Rozdział II   ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Rzezawa jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Osoba pełnoletnia, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub opiekun prawny nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy masowej.
 5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:
  • służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  • udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  • udostępnienie pomocy medycznej poprzez zorganizowanie na terenie imprezy wyraźnie oznakowanego punktu pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy.

 

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 • Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 • na terenie imprezy masowej zabezpieczenie stanowić będzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Rzezawie.  
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Po informacji organizatora o rejestracji fotograficznej lub audiowizualnej imprezy  – dalsze przebywanie osoby na terenie imprezy jest równoznaczne z wyrażaniem przez nią zgody na powyższe czynności oraz wykorzystanie jej utrwalonego wizerunku w postaci zdjęć i filmów do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych działalności Gminy Rzezawa oraz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. W przypadku nie wyrażenia zgody osoba winna opuścić teren imprezy.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

Rozdział III  KONTROLA I ZACHOWANIE:

 1. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dowód tożsamości (legitymację, dowód osobisty) oraz umożliwić dokonanie sprawdzenia rzeczy, bagażu i odzieży.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych, przedstawicieli Organizatora, konferansjera oraz Policji mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 3. Organizator ma prawo wobec osób uczestniczących w imprezie do:
 • legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 4 Rozdziału KONTROLA I ZACHOWANIE  niniejszego regulaminu,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym  porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy plenerowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy plenerowej,
 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
 1. Organizator odmówi wstępu na teren imprezy lub wyprosi z terenu imprezy osobę:
 • u której stwierdzono posiadanie broni, ostrych narzędzi oraz jakiekolwiek inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
 • będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • odmawiającą  poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 2 Regulaminu,
 • co do której obowiązuje orzeczony przez sąd : środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez, na podstawie art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.Dz.U.2016.1654).
 1. Spożywanie alkoholu zakupionego na terenie imprezy masowej możliwe jest tylko w wyznaczonym ogródku piwnym.

Rozdział IV  ZAKAZY:

Zakazuje się:

 1. wnoszenia alkoholu, narzędzi, narkotyków oraz innych substancji odurzających, a także posiadania broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy,
 2. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. scena i jej zaplecze, płotki), rzucania wszelkimi przedmiotami,
 3. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje, obrażania jakichkolwiek osób,
 4. rozniecania ognia,
 5. pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonym i zaśmiecania terenu imprezy,
 7. wprowadzania zwierząt na teren imprezy,
 8. wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli na teren imprezy,
 9. wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególne scena, barierki odgradzające, urządzenia oświetleniowe, drzewa, dachy

Rozdział V  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 2. Osoby nagminnie naruszające nin. Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Rozdział VI  POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie (ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa)
 2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres siedziby przesyłką poleconą. 
 3. Regulamin imprezy zostanie przekazany potencjalnym uczestnikom poprzez:
 • stronę internetową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie: www.kultura.rzezawa.pl
 • w formie drukowanej – do wglądu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie (ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa),
 • w formie drukowanej – przy wejściach na teren imprezy.
 1. Program imprezy zostanie przekazany potencjalnym uczestnikom poprzez:
  • plakaty rozwieszone na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Rzezawa,
  • strony internetowe: Gminy Rzezawa – www.rzezawa.pl, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie- www.kultura.rzezawa.pl

Rozdział IV   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników „Pożegnanie Lata w Gminie Rzezawa” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie z siedzibą ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa, tel. 14 685 98 81, e-mail: kultura@rzezawa.pl, reprezentowane przez Dyrektora – Panią Renatę Prokop.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: tel. 14 685 98 81, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne.
 4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia „Pożegnanie Lata w Gminie Rzezawa” oraz realizacji wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie wyrażonej zgody przez podmiot danych.
 5. Wyrażona zgoda - przez osobę pełnoletnią, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego podczas „Pożegnanie Lata w Gminie Rzezawa” przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie oraz  Urząd Gminy w Rzezawie w postaci zdjęć i filmów w celu promocji działalności Gminy Rzezawa,  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu - obejmuje zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tegoż wizerunku we wszelkich formach publikacji na oficjalnych stronach internetowych: Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, a ponadto w portalach informacyjnych: Bochnianin.pl, MojaBochnia.pl, Bochnia i Brzesko z bliska.pl, CzasBocheński.pl, kbc24.pl, Tygodnik Bocheńsko – Brzeski, Kulturalna Bochnia, Koncertowy Tarnów i Okolice, portalach społecznościowych Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, slajdach, prezentacjach multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, jak i przy udziale Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 6. Osoba pełnoletnia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny.
 7. Osoba pełnoletnia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Osoba pełnoletnia ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do przenoszenia danych osobowych ma rodzic/opiekun prawny.
 9. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook po uprzednim uzyskaniu zgody pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodzica/opiekuna prawnego. W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Osoba pełnoletnia może uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. W przypadku osoby niepełnoletniej kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może uzyskać rodzic/opiekun prawny w siedzibie w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 11. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie tj. 25 lat.
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny